Latin Breeze maakt onderdeel uit van Latin Entertainment Productions. Op het bezoek aan en/of het gebruik van de site van Latin Breeze zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden en privacy reglement van toepassing.

Bij Latin Entertainment Productions neemt vertrouwelijke omgang met persoonlijke- en bedrijfsinformatie een belangrijke plaats in. Op basis van de richtlijnen van de Online Privacy Alliance hebben wij het privacyreglement opgesteld. Deze is in overeenstemming met wet- en regelgeving ten aanzien van de bescherming van deze gegevens. Ten aanzien van het gebruik van deze site hebben wij de gebruiksvoorwaarden opgesteld, teneinde de bezoeker een juridisch raamwerk te bieden waarbinnen de website dient te worden gebruikt.

Wij raden u aan de Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Reglement eerst te lezen voordat u informatie van onze site gebruikt en/of persoons- en bedrijfsgegevens verstrekt. Voor nadere informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. info@latinbreeze.nl.

Akkoord verklaring
Het bezoeken van deze website en/of het gebruiken van de inhoud ervan betekent dat u akkoord gaat met de hieronder omschreven Gebruiksvoorwaarden. Bezoekers van onze website die persoonlijke - en/of bedrijfsinformatie via onze site verstrekken, stemmen ermee in dat Latin Entertainment Productions die gegevens overeenkomstig het Privacyreglement gebruikt.


Privacy Reglement

Verstrekking van persoons- en of bedrijfsgegevens
In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat u persoons- en of bedrijfsgegevens moet verstrekken om u beter van dienst te kunnen zijn. Zo kunnen bezoekers van deze site informatie opvragen, zich inschrijven, zich aanmelden  of verzoeken om telefonisch, per e-mail of per brief/fax contact met hen op te nemen. Latin Entertainment Productions verzameld alleen persoonlijke- en bedrijfs informatie die bewust en op vrijwillige basis door bezoekers van onze site wordt verstrekt.

Tekstbestanden (Coockies)
Om het bezoek aan de site zo efficiŽnt mogelijk te laten verlopen wordt het internetverkeer van bezoekers vastgelegd door middel van van kleine tekstbestanden, zgn. "cookies" .Deze cookies worden door onze site naar uw webbrowser verzonden en uw browser slaat de cookcies op. De meeste websites maken standaard gebruik van cookies, en de meeste browsers bieden tegenwoordig de mogelijkheid om het ontvangen van coockies uit te sluiten, door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Het uitsluiten van cookies kan de toegang tot delen de website blokkeren.

Gebruik en Beheer van informatie
Informatie die via onze site aan ons wordt verstrekt wordt uitsluitend gebruikt voor het doel dat de betrokkene ermee beoogt. Ons privacybeleid staat niet toe, dat persoonlijke - en/of bedrijfsinformatie aan derden wordt verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is, door een justitiele autoreiteit wordt verlangd of nadrukkelijk wordt verzocht door de bezoeker van onze site of dat laatstgenoemde ermee instemt op ons verzoek.

Wij treffen dan ook alle voorzorgsmaatregelen die redelijkerwijs van ons mag worden verwacht om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat wij erover beschikken en doen er alles aan om bezoekers van onze site een veilige en gebruiksvriendelijke tijd te garanderen.

Bezoekers van onze site die persoons- en/of bedrijfsinformatie voor informatieve doeleinden hebben verstrekt kunnen te allen tijde een verzoek doen (per brief, fax of e-mail) om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te doen verwijderen uit onze administratie. Latin Entertainment Productions zal zonder voorwaarden aan dit verzoek tegemoet komen, tenzij wettelijke maatregelen en/of justitiele autoriteiten anders van ons verlangen. Dit geldt niet voor informatie (zoals contactgegevens) die in het kader van een overeenkomst (zoals proeflessen tegen gereduceerd tarief of gratis) worden verstrekt. Op het doen wijzigen of verwijderen van deze gegevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Gebruiksvoorwaarden

Doel en gebruik van de site
De informatie (teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, videoís, logoís, iconen, software,  html-code etc.) zoals opgenomen op deze website is bestemd voor algemene informatieve doeleinden en als commerciŽle aanbieding en is dus niet onafhankelijk. De inhoud van deze site dient daarom niet te worden beschouwd als een vervanging van uw onafhankelijk onderzoek en is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en/of jurisdictie dan Nederland.

Alle informatie en materialen, anders dan persoons- en bedrijfsgegevens, die u via deze website naar Latin Entertainment Productions verstuurt dient geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere toepasselijke wet. Het bezoeken van deze site alsook het gebruik van de inhoud ervan impliceert dat u hiervoor garant staat. Dergelijke informatie en materialen zullen als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten worden behandeld.

Latin Entertainment Productions behoudt zich het recht voor dergelijke informatie en materialen te gebruiken op elke wijze die wij wenselijk achten. Door het versturen van informatie en materialen geeft u Latin Entertainment Productions een onbeperkte en onherroepelijke licentie dergelijke informatie en materialen, met inbegrip van alle daaraan ten grondslag liggende concepten, kennis, ervaring en ideeen, te gebruiken, te verwerken, af te beelden, aan te passen en te distribueren.

Latin Entertainment Productions is op geen enkele wijze verplicht de informatie en materialen die u naar onze website stuurt te controleren.

Aansprakelijkheid
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie, dienen bezoekers van deze site er rekening mee te houden dat er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden kunnen optreden in de op deze website verstrekte informatie. Latin Entertainment Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een professioneel advies, van welke aard dan ook. Het gebruikmaken van, het vertrouwen op of het verrichten van handelingen, op grond van informatie op deze website is volledig voor eigen risico van de bezoeker van de site en/of gebruiker van de informatie. Wij raden raden u aan eerst deskundig advies in te winnen voordat u deze informatie verder gebruikt. Latin Entertainment Productions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor deze handelingen, noch voor enigerlei schade (direct of indirect) dat op grond van deze handelingen is ontstaan.

Koppelingen naar websites van derden zijn op deze website, uitsluitend uit oogpunt van gebruiksgemak, opgenomen. Latin Entertainment Productions heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze websites en controleerd de sites ook niet. Latin Entertainment Productions aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites van derden, nog voor handeling die op grond van informatie op deze sites worden verricht.

Intellectueel eigendom
Deze website en de inhoud daarvan is het exclusieve eigendom van Latin Entertainment Productions of derden en wordt beschermd door het auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten.

De inhoud van deze site mag worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciŽle doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. Ieder ander gebruik of verandering van de site en/of de inhoud ( opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, vermenigvuldiging, openbaar making, distributie, op welke wijze en in welke vorm dan ook) is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Latin Entertainment Productions, verboden.

Het is niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van deze website te creŽren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Latin Entertainment Productions.

Toepasselijk recht - Scheidbaarheid
Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Ingeval een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet laten.

Wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden
Latin Entertainment Productions behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden voor deze website op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Het gebruik van deze site houdt o.a. in dat u akkoord gaat met deze wijzigingen en gebonden bent aan de inhoud ervan.


Privacy Reglement & Gebruiksvoorwaarden